zostávajúci čas:
otázka: 1 / 20
1. Akú nezdaniteľnú časť základu dane si môžeš uplatniť, ak si bol v roku 2021 zamestnaný iba 5 mesiacov a základ dane z príjmov zo závislej činnosti je vo výške 6 920 eur?
zostávajúci čas:
otázka: 2 / 20
2. Aký je rozdiel medzi aktuálnym a disponibilným zostatkom na účte?
zostávajúci čas:
otázka: 3 / 20
3. Inkaso je:
zostávajúci čas:
otázka: 4 / 20
4. Na bežnom účte máš 600 € a banka ti poskytla povolené prečerpanie vo výške 2 300 €. Ak si chceš zaplatiť dovolenku v hodnote 1 200 €, budeš mať dostatok vlastných finančných prostriedkov na jej uhradenie?
zostávajúci čas:
otázka: 5 / 20
5. Najstarší stále využívaný typ meny už viac ako 1 200 rokov je:
zostávajúci čas:
otázka: 6 / 20
6. Ak by si sa rozhodol pre bezúčelový úver vo výške 5 000 € s úrokom 10 % p. a., poplatok za poskytnutie úveru by bol 3 % z celkovej výšky úveru a úver bude jednorazovo splatný na konci roka, koľko by si celkovo zaplatil za úver?
zostávajúci čas:
otázka: 7 / 20
7. Ako sa nazýva produkt, pri ktorom ti banka poskytne na isté, vopred stanovené obdobie určenú sumu peňazí, ručíš nehnuteľným majetkom a zaviažeš sa poskytnuté prostriedky vrátiť a zaplatiť úrok?
zostávajúci čas:
otázka: 8 / 20
8. Istina je:
zostávajúci čas:
otázka: 9 / 20
9. Fixácia úrokovej sadzby je:
zostávajúci čas:
otázka: 10 / 20
10. Kreditná karta je naviazaná na bežný účet klienta, ktorou možno čerpať prostriedky do výšky disponibilného zostatku na bankovom účte. Je takáto informácia pravdivá?
zostávajúci čas:
otázka: 11 / 20
11. Ak by ti poisťovňa i napriek reklamácii nevyplatila poistné plnenie z úrazového poistenia, vieš, na ktorú inštitúciu sa môžeš obrátiť?
zostávajúci čas:
otázka: 12 / 20
12. Ak je poistná zmluva viazaná v prospech banky, ktorá hypotéku poskytla, čo znamená, že v prípade poistnej udalosti osloví poisťovňa s cieľom výplaty poistného plnenia najskôr banku, hovoríme:
zostávajúci čas:
otázka: 13 / 20
13. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je nesprávne?
zostávajúci čas:
otázka: 14 / 20
14. Na Slovensku má takmer každý človek nejaký druh poistenia. Medzi povinné poistenia každej zamestnanej osoby patrí aj sociálne poistenie, ktoré sa uhrádza formou zrážok zo mzdy zamestnanca. Označte, ktoré z uvedených kombinácií poistení patria medzi povinné sociálne poistenie.
zostávajúci čas:
otázka: 15 / 20
15. Do III. piliera prispieva zamestnávateľ zamestnancovi:
zostávajúci čas:
otázka: 16 / 20
16. Ak chceš úspešne investovať, musíš brať do úvahy vzťah medzi nasledujúcimi dôležitými parametrami, ktoré tvoria tzv. magický investičný trojuholník:
zostávajúci čas:
otázka: 17 / 20
17. Aký vplyv má inflácia 10 % ročne na úspory v banke?
zostávajúci čas:
otázka: 18 / 20
18. Cenný papier, s ktorým je spojené právo jeho majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy a vyplácanie výnosov z nej (úrokov) k určitému dátumu, je:
zostávajúci čas:
otázka: 19 / 20
19. Ktorá investícia nepredstavuje pre investora žiadne riziko?
zostávajúci čas:
otázka: 20 / 20
20. Ak vlastníš 20 % akcií firmy a na konci každého roka ti táto firma vyplatí 20% z jej čistého zisku, dostávaš vyplatené: